ที่ปรึกษาชมรมบุคลากรอาวุโส


ผศ.จงรัก อิฐรัตน์

รศ.ชลอ อินทรขาว

นางสาวบัวลอง ชินอ่อน

รศ.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว

ผศ.บุญส่ง วัฒนกิจ

ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส

รศ.เพ็ญศรี ชุนใช้

รศ. ดร.ยุพิน เตชะมณี

ศ. นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

รศ. นพ.สมเดช พินิจสุนทร

ศ.พิเศษ นพ.สมพร โพธินาม

นายสมพร ภู่ประเสริฐ

ผศ.สินทร ศิลา

ศ. นพ.สุขชาติ เกิดผล

ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
E-mail โทร. 04320238