คณะกรรมการชมรมบุคลากรอาวุโส


ผศ. ดร.อนันต์ หิรัญสาลี
ประธานชมรม

รศ.อัมพล ห่อนาค
รองประธานชมรมคนที่ 1

นางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์
รองประธานชมรมคนที่ 2

นางนาฏชุดา อรัญนารถ
กรรมการ

ผศ.นิยะดา ห่อนาค
กรรมการ

รศ. ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล
กรรมการ

รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
กรรมการ

ผศ. ทพ.อนันต์ จิรวิบูลย์
กรรมการ

นายกิตติพงษ์ วงศ์วิชิต
กรรมการ

ศ. นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง
กรรมการ

ผศ.อนงค์ รุ่งแจ้ง
กรรมการ

ผศ.พงศ์ศักดิ์ บินสมประสงค์
กรรมการ

ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์
กรรมการ

นางสาวธนรัตน์ สอนสา
กรรมการ

นายสถิตย์ แก้วบุดดา
ผอ.กองทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ

ชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
E-mail โทร. 04320238