ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. XXX-XXXXX Fax.XXXXXXXXX